Ászf

Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF a Berekai Művészeti Kft és a Megrendelő között létrejövő szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 1. A szerződéskötés és a teljesítés helye
  A szerződéskötés és a teljesítés helye a megrendeléskor leadott szállítási cím (ahol a Berekai Művészeti Kft képviselője a Megrendelőtől átveszi a szolgáltatás tárgyát, és vállalja a szolgáltatás elvégzését).
 2. A Berekai Művészeti Kft által végzett szolgáltatások és áraik
  A Berekai Művészeti Kft által végzett aktuális szolgáltatásokat, az egyes szolgáltatások aktuális árait, a Berekai Művészeti Kft weboldalán feltüntetett árlista tartalmazza.
  Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezeket a feltételeket a Berekai Művészeti Kft kizárólagosan jogosult meghatározni, továbbá ezeket (ár, határidő, szolgáltatás stb.) egyoldalúan módosítani, változtatni, ideértve
  az egyes szolgáltatásfajták megszüntetését is.
  Megrendelő a megrendeléssel – a megrendelés napján, az árlistán szereplő – aktuális szerződéses feltételeket elfogadja.
 3. A szolgáltatás megrendelése
  A Megrendelő átadja a szolgáltatás tárgyát szolgáltatások valamelyikének elvégzésére. Berekai Művészeti Kft képviselője átveszi a tisztítandó ruhaneműt mennyiségre (mennyiségi átvétel), majd minőségi szemrevételezés (minőségi átvétel) után tájékoztatja a Megrendelőt az igényelt szolgáltatás teljesíthetőségéről.
  A szolgáltatás tárgyának átvétele a Megrendelő, vagy annak képviselője jelenlétében történik.
  A mennyiségi átvétel történhet: darabra, kilóra
  A Minőségi átvétel: a szolgáltatás tárgyának jellemzői, állapota, észlelhető károsodások alapján
  Berekai Művészeti Kft által elvállalt szolgáltatásokat azok visszaszállításakor készpénzben vagy előre átutalással kell kifizetni.
 4. A szolgáltatás megtagadása
  Berekai Művészeti Kft a szolgáltatás vállalását megtagadhatja, ha
  a termelési kapacitás vagy a technológiai feltételek hiánya ezt indokolja,
  a szolgáltatás tárgya túlszennyezett, egészségre káros hatású, bűzös, undort keltő, vagy egyéb szennyezettségű,
  a szolgáltatás tárgyának állapota nem teszi lehetővé a munka elvégzését,
  a vállalás feltételeit a Megrendelő nem fogadja el.
 5. Berekai Művészeti Kft felelőssége, szavatosság
  Berekai Művészeti Kft -nek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a rábízott dolgokat a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki (általános szakmai elvárhatóság).
  Berekai Művészeti Kft vállalja, hogy az átvett ruhadarab (textília) épségének, tartósságának megőrzése érdekében a tisztítást a lehető legalacsonyabb hőfokon végzi el.
  A Berekai Művészeti Kft a szolgáltatás során mindig a ruhadarabon (textílián) feltüntetett címke alapján jár el.
  Megrendelőink tájékoztatására közöljük, hogy a kereskedelmi forgalomban két fajta címke használatos:
  az összetételt feltüntető címke (pl.: pamut, gyapjú, selyem, poliészter/pamut, stb.)
  a kezelésre vonatkozó címke.
  (a továbbiakban: KRESZ).
  Amennyiben a Berekai Művészeti Kft a megadott KRESZ előírásai szerint jár el, vagy a megadott KRESZ hibás, úgy a Berekai Művészeti Kft kártérítési, szavatossági vagy jótállási felelősségét kizárja, ebben az esetben a Megrendelő panaszával, szavatossági vagy esetleges kártérítési igényével a termék gyártójához, forgalmazójához köteles fordulni.
  Amennyiben a Megrendelő a KRESZ-től eltérő tisztítást javasol (pl. tollkabátnál a KRESZ nem javasolja a szárítást, de akkor meg belebüdösödik a toll), akkor csak a Megrendelő írásos, előzetes beleegyezésével mehet a KRESZ-től eltérő munka
  KRESZ hiányában a beadott ruhadarabban (textíliában) keletkezett kárért a Megrendelő köteles viselni a felelősséget. A Berekai Művészeti Kft felelősségét ebben az esetben csak akkor ismeri el, ha az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy a megrendelés teljesítése során súlyosan hanyag módon, vagy szándékosan járt el és a károkozás ennek a következménye.
  A Berekai Művészeti Kft hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles azt bizonyítani, hogy a hiba a Berekai Művészeti Kft érdekkörében merült fel. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő – szavatossági jogának érvényesítéseként – a szolgáltatás újbóli teljesítését, vagy a szolgáltatás árának visszaadását – kérheti.
  Abban az esetben, ha az átadott dolgot nem lehet visszaszolgáltatni (elveszett, elcserélték, ellopták, tűz martaléka lett, stb.), akkor ezért a Berekai Művészeti Kft tartozik kártérítéssel. Egy áru akkor tekintendő elveszettnek, ha az árut a Berekai Művészeti Kft az átadástól számított két hónapon belül nem adta vissza a Megrendelőnek, Megrendelő kérése ellenére.
  Ha a hiányosság rejtett hibának tudható be (például gyártási hibából, kopásból, a Megrendelő által végzett kezelésből eredő hibák, stb.), akkor a Berekai Művészeti Kft felelőssége nem áll fenn. A gyártási hibás termékekért kártérítést a gyártótól vagy a forgalmazótól kérhet a megrendelő.
  A Berekai Művészeti Kft nem vállal garanciát a gombokra, díszítőelemekre (törés, kifakulás, összeolvadás, alakváltozás, ragasztóanyag elengedése, cérnaszakadásból eredő elvesztés, gőz hatására kifakuló gombok, stb.).
  Kártérítés
  A kártérítés célja a ruhanemű tisztításba adása pillanatában fennálló értékének megtérítése. Ennek során a Berekai Művészeti Kft a Megrendelő által a kifogás bejelentésétől számított 3 napon belül benyújtott, az adott áru vásárlásáról szóló számlán szereplő összeget, számla hiányában a ruhanemű hasonló jellegű és minőségű, hazai gyártású, közepes árfekvésű értékét veszi figyelembe.
  A kártérítés mértéke az áru árának:
  60 %-a, ha az árut három hónapon belül vásárolták,
  40 %-a, ha az árut harminc hónapon belül vásárolták.
  20%-a, ha az árut harminc hónapnál régebben vásárolták.
  A kártérítés összege nem haladhatja meg az áru értékét.
  Ha egy együttes, vagy egy együttes egy része sérült meg vagy veszett el (három darabból álló összeállítás, női kosztüm, bútorszövet, ágynemű-garnitúra, stb.), akkor a teljes együttes utáni kártérítés abban az esetben lehetséges, ha az együttes minden egyes elemét leadták tisztításra.
  Ellenkező esetben csak az átadott ruhadarab után jár kártérítés.
 6. Reklamációk
  A Megrendelő a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a Berekai Művészeti Kft -vel közölni, de legkésőbb a kiadástól számított 24 óra elteltével. Ruha elvesztéssel kapcsolatos vásárlói kifogást az átadást követően nem fogad el. Az esetleges reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Berekai Művészeti Kft és a Megrendelőnek együttesen alá kell írni.
 7. Át nem vett áruk őrzése
  A szolgáltatás elkészültétől számított 1 hónapig köteles a Berekai Művészeti Kft megőrizni a ruhadarabokat. A 1 hónapos várakozás után a ki nem váltott tételeket karitatív intézményeknek adja vagy saját belátása szerint egyéb módon hasznosítja azokat.
 8. A személyes adatkezelés szabályai
  A Berekai Művészeti Kft a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése, teljesíthetősége és folyamatos javítása érdekében tartja nyilván, kezeli, és ugyanilyen célból kerülnek adatfeldolgozásra is. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30.§ (a) pontja alapján, nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza.